„ТЕКОСИС” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.083-0053-С01 по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии ”. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия (МСП)” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Главната цел е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Полученият ваучер е Ваучер Тип 2, Група 2 „Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси”.

Обща стойност на проекта е 20 000,00 лв., от които 17 000,00 лв. европейско и 3 000,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 29.10.2020г. и е с продължителност 6 месеца.